logo    Stříbrné šperky  Prodej stříbrných šperků  Nabízíme široký výběr stříbrných šperků a šperků z chirurgické oceli. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě pro prodej konečným spotřebitelům. Pro prodej zboží pro účely podnikání platí individuelně sjednané podmínky. Obchodní podmínky internetového obchodu www.prodejstribrnychsperku.cz nabízejícího k prodeji široký sortiment šperků blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.2 Prodávající:
Dagmar Špirková
Jihočeská 590/3
Praha  
PSČ 148 00

Adresa dodávající provozovny:

STŘÍBRNICTVÍ Dagmar Špirková
Českobratrské nám. 133
Mladá Boleslav
PSČ 293 01  
IČ 73774740 registrována u živnostenského úřadu pro Prahu 10

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), v platném znění, obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.)v platném znění, obchodními podmínkami.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, Prodávající je podnikatel, jehož identifikační údaje jsou uvedeny výše. Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

4. Objednávka a ceny zboží

4.1 Ceny u zboží na webových stránkách www.prodejstribrnychsperku.cz jsou závazné po celou dobu jejich zveřejnění na www.prodejstribrnychsperku.cz.  Internetový obchod www.prodejstribrnychsperku.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna.

4.2 Pokud je u zboží uvedeno "stříbro", nebo "stříbrný" jedná se o zboží vyrobené ze stříbra Ag o ryzosti 925/1000 opatřené dle puncovního zákona od 3g váhy kovu puncovní značkou . Vyobrazení puncovních značek naleznete zde: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

4.2 Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Při každé objednávce je nutné uvést veškeré požadované údaje kupujícího.

5. Termín a způsob dodání zboží

5.1 Předběžný a orientační lhůta pro odeslání objednávky je 2 pracovní dny. Tato lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě odědnávky platbou na účet expedujeme zboží do 24 hodin po obdržení platby.

5.2 V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci nejpozději v uvedené lhůtě.

5.3 V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá-li prodávající zboží do 30 pracovních dnů, má kupujících také právo od smlouvy odstoupit.

5.4 V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději do sedmi pracovních dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodejci.

6. Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny

6.1 Zboží je zasláno Českou Poštou na dobírku a ceně je připočtena cena poštovného pro zasílání zásilky dobírkou.

6.2 Při objednávce převyšující 1500,- Kč je poštovné zdarma.

6.3 Dobírkou se rozumí takové dodání podle podmínek České pošty s.p., kdy zákazník platí zboží při převzetí. Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice. Zasílání na Slovensko a jiných států se řeší individuálně. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

7. Převzetí zboží

7.1 Kupujícímu doporučujeme zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. 

Podle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odpovídá spotřebitel podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestiže zákazník pošle zboží zašpiněné nebo poškrábané prodejce musí výrobek vyčisti a vyleštit, aby mohl být dále nabízen k prodeji

Prodejce si  tyto náklady může odečíst.  Prodejce tuto částku může odečíst jen v případě, že před uzavřením smlouvy byla informována podle § 1820 odst. 1 písm. f) o podmínkách odstoupení od smlouvy, což prodejce činí prostřednictvím obchodních podmínek, se kterými při nákupu souhlasíte.

7.2 V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

8. Záruka a reklamace

8.1 Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím.

8.2 V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti # bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. uvedený telefon.

9. Práva a povinnosti kupujícího

9.1 Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.

9.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

9.3 Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy. V tomto případě bude podle ustanovení občanského zákoníku  vrácena částaka uhrazená za zboží (tedy bez balného  a poštovného) a to nejpozději do 30-ti dnů od řádného odstoupení od smlouvy.

9.4 V případě výměny zboží, nebo jeho vrácení má dodavatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zaslání zboží (balící materiál a poštovné).Tyto náklady je oprávněn odečíst od částky dle bodu 9.3 těhto podmínek.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb)

10. Reklamační řád

10.1 Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku pro spotřebitele.

10.2 Záruční doba se počítá od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době se od převzetí nového zboží počítá záruční doba nová.

10.3 Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu, prostřednictvím pošty, telefonicky.

10.4 Při uplatnění reklamace předloží kupující spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi a připojí stručný popis závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

10.5 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do třiceti dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího stejným způsobem, jakým kupující reklamaci podal, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

10.6 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené mechanickým poškozením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Případná kratší životnost výrobku, vyplývající z jeho charakteru, nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

10.7 Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady

10.7.1 Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

10.7.2 Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit.

10.7.3 Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

10.7.4 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení  (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je  obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a  dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.7.5 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

10.8 Rozpor s kupní smlouvou

10.8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.8.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;  není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.8.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

10.9 Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.stribrnysperk.cz. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

10.10 Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

10.10.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pro odstoupení od smlouvy platí bod 9 těchto obchodních podmínek.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu   STŘÍBRNICTVÍ Dagmar Špirková, Českobratrské nám. 133, Mladá Boleslav, 293 01 a to za následujících podmínek, že zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.

10.10.2 Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet. Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

10.10.3 Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

10.10.4 Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

10.10.5 Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží (bez dopravného) zpět převodem na Váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu (v tomto případě odečítáme manipulační poplatek 30,- Kč). Prodávající je oprávněn dle §53  občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, částku kterou musí kupujícímu uhradit zpět, náklady na poštovné. kterou již vynaložil.

10.10.6 Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

10.11 Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb)

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

11.2 Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Platnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 1.dubna 2009.

STŘÍBRNICTVÍ
Dagmar Špirková
Českobratrské nám. 133
293 01 Mladá Boleslav

internetový obchod www.prodejstribrnychsperku.cz

MWQ5Zjc4Z